เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 18 ส.ค.63 ที่อาคารมงคลพัฒนวิทย์ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรมอบหมายให้ นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการ อบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันเอ็ดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่กองส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรได้จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนให้ได้รับความรู้ถึงพิษร้ายของเชื้อไวรัสโรคเอดส์อีกทั้งจะได้ระวังป้องกัน ตลอดจนการเข้าใจถึงสาเหตุการเกิดโรคเชื้อไวรัสเอดส์และการติดต่อ ซึ่งหากเด็กและเยาวชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ก็จะสามารถป้องกันเชื้อไวรัสเอดส์ได้ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ และสามารถป้องกันเอดส์ได้ โดยมีเด็กและเยาวชนตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 222 คน