ในช่วงนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เดินหน้าโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ และพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครู และอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนออทิสติกก่อนเข้าเรียน ที่ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งการศึกษา ความเท่าเทียมและทั่วถึง ได้แก่ นโยบายและการปฏิรูปการศึกษา การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้ภาคประชาสังคม เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง พร้อมนำร่องโคราช โมเดล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการ

ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนนำร่อง 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสวนหม่อน โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) โรงเรียนนครราชสีมา ปัญญานุกูล และ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา โดยมีผู้ปกครองและครูผู้สอนจำนวน 140 คน ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ทักษะการรับรู้ การเคลื่อนไหว การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันและทักษะทางวิชาการการเตรียมพร้อมทางอาชีพ

ทั้งนี้ นายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการ พัฒนาบุคลากรนักจิตวิทยา ครูแนะแนว ครูผู้สอนและให้คำปรึกษาผู้ปกครองเด็กพิเศษ สามารถจัดการศึกษา IEP การคัดกรองเด็ก การพัฒนาทักษะ การสร้างเจตคติที่ดี การพัฒนาทักษะจิตวิทยา อย่างน้อย 2 คนต่อโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครูที่มีทักษะการช่วยพัฒนาเด็กพิเศษ และมีส่วนร่วมการออกแบบการศึกษาพัฒนารูปแบบ IEP แผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล มุ่งเน้นการใช้ทักษะชีวิตให้เด็กพิการมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป และผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมให้เด็กพิการก่อนเข้าเรียน โดยโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบจัดหลักสูตรห้องเรียนคู่ขนาน มีนักเรียนออทิสติกในความดูแลจำนวน 57 คน ให้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างทัดเทียมเสมอภาคและสามารถช่วยเหลือตัวเอง ไม่เป็นภาระผู้อื่นและดำรงชีวิตโดยปกติสุข