ลานบ้านกลางเมือง/บูรพา โชติช่วง: ไปเดินเล่นสะพานนาข้าวสระบัวถิ่นไท-ยวน ตำบลดอนแร่ เมืองราชบุรี สุดสัปดาห์ที่แล้ว
บรรยากาศท้องทุ่งนั้นได้ มีมุมให้นั่งชมต้นข้าว เหมาะกับผู้ที่ชอบถ่ายภาพโพสต์ลงโซเชียล เรียกยอดวิวได้ไม่น้อยทีเดียว
สะพานไม้ไผ่นาข้าว-สระบัว เป็นจุดขายส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนของชาวไท-ยวนตำบลดอนแร่ เมืองราชบุรี ซึ่งในพื้นที่ยังมีตลาดหรือต๋าหลาดไท-ยวน ให้เลือกซื้ออาหาร สินค้าเกษตร หัตถกรรมหลากหลายที่คนในชุมชนนำมาวางจำหน่าย (เสาร์-อาทิตย์) เดินออกจากตลาด ข้ามถนน เข้าวัดนาหนอง มีศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน นิทรรศการแสดงทอผ้าจกของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวนให้ได้ชม ถ้าไม่ปวดเมื่อย เดินขึ้นบันไดนาค 130 ขั้น สักการะรอยพระพุทธบาท หากมีเวลาเหลือนั่งรถหรือขี่จักรยานเที่ยวชมไร่แสวงสุข เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เกิดติดใจมีโฮมสเตย์ให้พักค้างแรม เป็นการร่ายให้เห็นภาพกว้างๆ นับว่าเป็นชุมชนไท-ยวน ที่บริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนได้อย่างครอบคลุม

ทั้งนี้ จากข้อมูลปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ชุมชนไท-ยวนดอนแร่ภาคภูมิใจ ด้านหนึ่งมาจากการขับเคลื่อนของโครงการชุมชนตามแนวทางคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่กระทรวงวัฒนธรรมนำหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ไปขับเคลื่อน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ และจัดโครงการ บวร On Tour เพื่อพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อที่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นที่ชุมชนต้นแบบนำร่องจังหวัดละ 1 ชุมชน รวม 76 ชุมชน และพร้อมขยายเป้าหมายเป็น 1,000 ชุมชน ภายในปลายปีนี้

ชุมชนวัดนาหนอง จ.ราชบุรี เป็น 1 ใน 76 ชุมชนต้นแบบนำร่องที่มีความโดดเด่นใน 3 มิติ คือ ศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้งคนในตำบลดอนแร่ ราว 4,400 คน จาก 10 หมู่บ้าน ร้อยละ 96 สืบเชื้อสายไท-ยวน (ข้อมูล อบต.ดอนแร่ , อ่านประวัติไท-ยวนดอนแร่ จากเว็บไซต์ดังกล่าวได้) ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตนไว้ให้คงอยู่ เช่น ภาษา อาหาร ประเพณี และการแต่งกาย มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร รักษาศีลทุกวันพระ ปฏิบัติธรรมในช่วงวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ จัดงานประเพณีบุญเดือน 3 (ตักบาตรข้าวต้มมัด) ประเพณีที่ 1 ปีมีครั้งเดียว สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมากว่า 82 ปี โดยมี พระครูวินัยธรอำนาจ อนุภทฺโท เจ้าอาวาสฯ เป็นศูนย์กลางกิจกรรมชุมชน อีกผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูโรงเรียน และส่วนราชการท้องถิ่น ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม นับเป็นเสน่ห์ของชุมชนที่มีความพร้อมและโดดเด่นในด้านขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
สำหรับใครที่มีโปรแกรมทัวร์ราชบุรี (หรือยังไม่มี) ควรแวะไปเที่ยวชุมชนไท-ยวน ตำบลดอนแร่ เมืองราชบุรี เป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนไปในตัวช่วงฟื้นโควิด-19