วันที่ 13 ส.ค.63 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 238/2563 เรื่องการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรมต.ประจำสำนักนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ยังคงกำกับดูแล 4 กระทรวง คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน เหมือนเดิมตามมติครม.เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 62 สำหรับนายวิษณุ เครืองาม จากเดิมกำกับดูแล 3 กระทรวง คือ กระทรวงยุติธรรม ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มอีก 1 กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สำนักงานเลขากฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ยังคงกำกับดูแลกระทรวง 3 กระทรวง คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข เหมือนเดิมตามมติครม.เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 62 น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ 3 กระทรวง คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯและรมว.ต่างประทศ กำกับดูแล 2 กระทรวง คือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กำกับดูแล 2 กระทรวง คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (องค์การมหาชน) ขณะที่นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ กำกับดูแล กรมประชาชนสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรองนายกฯที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ในส่วนของรองนายกฯ มีการปรับลำดับจากครม.ประยุทธ์ 2/1 ซึ่งเดิมลำดับที่ 1 เป็นพล.อ.ประวิตร ลำดับที่ 2 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกฯ ลำดับ 3 เป็นนายวิษณุ ลำดับที่ 4 นายจุรินทร์ ลำดับ 5 นายอนุทิน แต่มติครม.ครั้งนี้ มีการปรับลำดับใหม่ โดยพล.อ.ประวิตร อยู่ลำดับที่ 1 เหมือนเดิม ลำดับ 2 เป็นนายวิษณุ ลำดับ 3 นายอนุทิน ที่เลื่อนขึ้นมาอยู่ก่อนนายจุรินทร์ ลำดับ 4 นายจุรินทร์ ลำดับ 5 นายดอน และลำดับ 6 นายสุพัฒนพงษ์