ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ กำหนดหลักเกณฑ์-วิธีการกำจัด เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยปชช. -ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. เวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบร่างกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชมุชน โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ รวมถึงมาตรการในการควบคุมหรือกำกับดูแลการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของประชาชน รวมถึงป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดสถานที่ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายต่อชุมชน ห้ามไม่ให้ทิ้งในที่สาธารณะ ทั้งนี้คนที่ก่อให้เกิดมูลฝอยต้องคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษออกจากขยะมูลฝอยติดเชื้อทั่วไป เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุเคมี ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ ตลับหมึกพิมพ์ ภาชนะบรรจุน้ำมันปิโตรเลียม พร้อมทั้งกำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลตรวจสอบการคัดแยกและการบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษ หากมีปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไปจะต้องมีการตรวจสอบ และยานพาหนะที่ขนขยะมูลฝอยเป็นพาไปทิ้งต้องมีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจำรถเพื่อให้ประชาชนรับรู้ว่าตอนนี้กำลังมีการขนขยะที่เป็นอันตรายต่อชุมชนอยู่