วันพฤหัสบดีที่ 13 ส.ค. 2563
นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง นำคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ณ ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนไทยเทยิ่น เขตดอนเมือง จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย โดยมีนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นร่วมกันปล่อยน้ำจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียลงลำรางสาธารณะภายในชุมชน และเยี่ยมชมการนิเทศงานเยี่ยมเสริมพลังชุมชนไทยเทยิ่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนการต่อยอดสู่ความยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ กรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน