กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ : มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 7 โดยเห็นสมควรให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ โดยใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง on-site ตามปกติ ร่วมกับ online ได้ตามความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร เริ่มตั้งแต่ 13 ส.ค.63

สำหรับการจัดกิจกรรม ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กันใกล้ชิด เช่น กิจกรรมรับน้อง ปฐมนิเทศ

การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหรือพิธีประสาทปริญญาบัตร ให้จัดได้โดยต้องใช้มาตรการสำคัญในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดให้ครบถ้วนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด