นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย พร้อมคณะครูและบุคลากรต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ต่อคณะนิเทศ ติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ทั้งนี้ งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลเลย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอื่น ๆ โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนี้ คือ กิจกรรมล่ารายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ กิจกรรมทำที่คั่นจากหนังสือพระราชนิพนธ์ กิจกรรมตะกร้าน่ารู้เรื่องเล่าจากเจ้าฟ้ายอดนักอ่าน การทำบรรณนิทัศน์หนังสือพระราชนิพนธ์นิทรรศการผ่านเรื่องเล่าจากเจ้าฟ้า และ Mind Map ฝังความคิด พิชิตรายชื่อหนังสือ

คาดว่า กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านการอ่านหนังสือที่ดี มีคุณภาพ และสารประโยชน์ พร้อมนำความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ