ไฟฟ้า นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนเรา และยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่นๆมากมาย อาทิ การสาธารณสุข การสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา การผลิตสินค้า ฯลฯ ไฟฟ้าจึงเป็นตัวแปรหลักต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นชาติที่มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาค

สำหรับโรงพยาบาลเกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สำคัญในการเป็นหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดในการให้บริการในการรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเสริมศักยภาพด้านพลังงานและเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับสถานพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นนวัตกรรมพลังงานสีเขียวจึงเป็นพลังงานทางเลือกที่จะเข้ามาเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการด้านพลังงานให้กับโรงพยาบาลได้มากยิ่งขึ้น

โดยการติดตั้งโซลาร์บนหลังคาจึงเป็นนวัตกรรมพลังงานที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ GPSC ในฐานะแกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.ยังมุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญของบริษัทและพนักงานที่จะเช้าไปช่วยเหลือและสร้างประโยชน์กับชุมชนและสังคมภายใต้โครงการ Light for a Better Life

“การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้า และส่งผ่านพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ที่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs emission) จากการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิล ส่งเสริมให้โรงพยาบาลเกาะสีชังเพิ่มความสามารถในการรักษาประชาชนมากยิ่งขึ้น” นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC กล่าวย้ำให้เห็นถึงจุดประสงค์การดำเนินโครงการ

สำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์รูฟท็อป)ที่โรงพยาบาลเกาะสีชังเป็นเทคโนโลยีแบบ On-grid มีขนาดกำลังผลิต 53.46 กิโลวัตต์ ( kWp ) บนหลังคาโรงพยาบาลโดยเชื่อมระบบไฟฟ้าดังกล่าวกับระบบผลิตไฟฟ้าของโรงพยาบาล การติดตั้งดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญจาก GPSC และกลุ่มบริษัทไทยออยล์ ที่ยึดแนวทางตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม และตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด้วยมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 1,750,000 บาทซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าวช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลแห่งนี้ได้เดือนละประมาณ 20,000 บาท หรือ 240,000 บาทต่อปี แถมยังช่วยลดอัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 53,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี หรือเปรียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 185 ต้นต่อปี เงินที่ประหยัดได้จากอัตราค่าไฟฟ้าที่ลดลง ทำให้โรงพยาบาลมีแผนที่จะนำเงินดังกล่าวไปจัดจ้างพนักงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยให้เพียงพอ

สำหรับโรงพยาบาลเกาะสีชัง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียงให้บริการรักษาพยาบาลโดยภารกิจในด้านการรักษาพยาบาลสิ้นสุดที่การรักษาผู้ป่วยใน รักษาโรคพื้นฐานทั่วไปไม่ซับซ้อน ให้บริการประชาชนในทุกกลุ่มอายุ ครอบคลุมทั้งงานสร้างเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรคงานบำบัดรักษา งานฟื้นฟูสภาพ งานส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หากประเมินพบว่าอาการผู้ป่วยเกินกว่าศักยภาพในการรักษา มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีระดับสูงขึ้นต่อไป

โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการต่อเนื่องที่ GPSC ได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทไทยออยล์ ในการเข้าไปติดตั้งในสถานพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาด 40 กิโลวัตต์ให้กับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.แม่ฮ่องสอน ในโครงการพัฒนา จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นธุรกันดาร โดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์นำเงินที่ได้จากการประหยัดไฟฟ้าไปใช้ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและฝึกอาชีพให้สามารถกลับมาดํารงชีวิตได้ตามปกติ

ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวนับเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่สามารถตอบโจทย์การนำนวัตกรรมพลังงานสะอาดมาขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นการตอกย้ำบทบาทของ “GPSC” ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน