ตั้งแต่ 1-31 ส.ค.63 เป็นต้นไป ตามประกาศขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ป้องกันระบาดระลอกใหม่ ระบุจะเปิดได้ต้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้น โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากเขตพื้นที่และผู้ว่าฯกทม.อนุมัติก่อน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13) ตามที่มีประกาศขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินถึงวันที่ 31 ส.ค.63 เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขและป้องกันการระบาดระลอกใหม่ คกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงเห็นชอบให้ปิดสถานที่และให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

- ปิดสนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่
- ปิดสนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่น

แต่หากพร้อมจะเปิดดำเนินการก็สามารถทำได้ แต่ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน อาทิ การคัดกรองไข้ การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ให้ผู้ร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอยามัยตลอดเวลา มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”ทุกครั้ง

ที่สำคัญต้องแจ้งเขตพื้นที่เข้าไปตรวจแนะนำและเสนอผู้ว่าฯพิจารณาอนุญาตก่อน

ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 52 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน1แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ//ความผิดตามมาตรา18 พ.ร.บ.กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งจะถูกสั่งปิดสถานที่ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.63