นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้เตรียมการสร้างศูนย์เด็กเล็ก สำหรับผู้ที่ทำงานกลางคืน งานโรงแรม และงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยจะเริ่มศูนย์นำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะต่อยอดไปที่เมืองพัทยา จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพฯ ต่อไป

โดยในวันที่ 15-16 สิงหาคมนี้จะลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินการของศูนย์ดังกล่าว เนื่องจากศูนย์เด็กเล็กในรูปแบบนี้ที่ราชการทำอยู่มีจำนวนน้อย จึงพยายามกระตุ้นให้เอกชนจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ทั้งนี้อยากจะให้ทุกคนเห็นถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ ตั้งแต่เด็ก ซึ่งเป็นที่มาของนโยบายเด็กแรกเกิด ที่จะต้องทำให้ครบทุกมิติ เพื่อให้ทุนมนุษย์มีความแข็งแรง สมบูรณ์ นำพาประเทศต่อยอดไปได้ในอนาคต