เมื่อวันที่ 31 ก.ค. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน และสภาประชาชน 4 ภาค ครั้งที่ 1/2563 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กรรมการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

คณะกรรมการได้พิจารณาให้เห็นชอบตามประเด็นข้อเรียกร้องของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค ที่ให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาให้สภาเครือข่ายฯ จำนวน 6 คณะ ซึ่งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ มีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กษ. เป็นประธาน และ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาในด้านที่ดินและป่าไม้ กำหนดมาตรการและหารือแนวทางในการจัดการที่ดินและป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม เสนอคณะกรรมการแก้ปัญหาฯ บูรณาการแก้ไขปัญหา ติดตาม ประสาน สนับสนุนหรือเร่งรัดการดำเนินการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส พร้อมด้วย นายสุริยน เดินทางไปพบปะพี่น้องเกษตรกรจากกลุ่มสภาเครือข่ายฯ บริเวณหน้าประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล และเดินทางไปรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มผู้ชุมนุมสภาเครือข่ายฯ ที่ชุมนุมปักหลักอยู่บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งพูดคุยและกล่าวว่า จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการที่ทางสภาเครือข่ายฯ ร้องขอให้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องเกษตรกรสภาเครือข่ายฯ ให้ทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance