เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 31 ก.ค.2563 บริเวณคลองน้ำอ้อม วัดดาวเรือง ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อม นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นายกำพล สิริรัตนนท์ นายอำเภอลำลูกกา นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นายสมชาย ตรีณาวงศ์ นายอำเภอหนองเสือ ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นางสาวบุษนี แพร่วิศวกิจ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆในจังหวัดปทุมธานี ร่วมลงนามบันทึกทำความเข้าใจ(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการบำรุงรักษาแม่น้ำ ลำคลองให้ใสสะอาดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนถิ่น จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนพี่น้องประชาชน ได้ร่วมใจกัน จัดกิจกรรมจิตอาสา Kickoff ตามโครงการ “เมืองสวย น้ำใส ปทุมธานีปลอดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฎิกูล” ลอกคลองกำจัดผักตบชวาที่มีอยู่ในคลองน้ำอ้อม เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ครบรอบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โดยมีเครื่องจักรจาก กรมโยธาและผังเมือง กรมชลประทานร่วมกันกับจิตอาสาพระราชทาน จัดเก็บขยะ วัชพืช ขุดลอกกำจัด สิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้คลองมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนรวมถึง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม อันจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะ "สืบสาน รักษา และต่อยอด" พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของพสกนิกรทั่วหล้า ทรงเป็นต้นแบบของการทำความดี โดยพระราชทานโครงการจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " เพื่อเสริมความตระหนักรู้ของคนในชาติ และส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยทุกคน มีความเสียสละ ความสมัครสมานสามัคคีในการสร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ

กิจกรรมในวันนี้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องร่วมกันรณรงค์ รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา ต้องมีความหลากหลายจูงใจให้ชุมชนเกิดความสนใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากนี้ไปหากทุกภาคส่วน ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง พี่น้องประชาชนร่วมมือร่วมใจกำจัดผักตบชวา เก็บวัชพืช และสิ่งปฎิกูล วันละเล็กวันละน้อยในพื้นที่และหน้าบ้านของตนเอง จะทำให้โครงการ “เมืองสวย น้ำใส ปทุมธานีปลอดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฎิกูล” “ของจังหวัดปทุมธานีประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน นโยบายการกำจัดผักตบชวาถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้บ้านเมืองสะอาด และปราศจากวัชพืชในแม่น้ำ ลำคลอง โดยเฉพาะสามารถเป็นที่รองรับน้ำ กักเก็บน้ำ และระบายน้ำ ได้เป็นอย่างดี

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน