ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ด้วยสภากาชาดไทย แจ้งว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระราชทานให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 - 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่พระราชทาน สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยส่วนสำคัญ คือการตกแต่งเวทีให้ความสวยงาม เพื่อแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวจังหวัดนราธิวาส และต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อยและสมพระเกียรติ ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวมีการสรุปผลการจัดเตรียมงานของคณะกรรมการดำเนินการ “ครัวอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”จังหวัดนราธิวาส ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมผู้ช่วยเหลือ / ปรุงอาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ คณะกรรมการฝ่ายแจกจ่ายอาหาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และการจราจร คณะกรรมการฝ่ายรับบริจาคสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาลและคัดกรอง ซึ่งได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกด้าน นอกจากนี้ยังมีแผนการลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม และถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ วันละ 5 -10 ครอบครัว การแจกจ่ายอาหารพระราชทาน วันละ 100 กล่อง ของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส โดยมีเป้าหมายการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกใหม่พระราชทาน วันละ 3,000 กล่อง ซึ่งจะกระจายอย่างรวดเร็วตามเวลาที่กำหนด และรถที่มารับอาหารจะต้องมีความเหมาะสมสามารถกันแดดและฝนได้ สำหรับอาสาสมัครช่วยเหลือประจำ “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 3 - 12 สิงหาคม 2563 ได้มีการจัดทำทะเบียนรายชื่ออาสาสมัครฯ ที่มีประมาณวันละ 92 - 112 คน และจะมีการซักซ้อมเสมือนจริง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากการปฏิบัติงาน “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” แล้วเสร็จในแต่ละวันจะมีการพูดคุยกันเพื่อพัฒนางานในวันต่อไป โดยตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายขอให้มีส่วนร่วมโดยร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานเพื่อสร้างความสุขให้ประชาชน หลังการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานบริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการติดตั้งเต็นท์โดมขนาดใหญ่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป