วธ.นำ “พลังบวร น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขับเคลื่อนท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบวีดิทัศน์ “พลังบวร น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ซึ่งวีดิทัศน์ดังกล่าวนำหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ไปขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ รวมทั้งให้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองที่สำคัญเร่งด่วน อาทิ การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การสร้างกระแสรักท้องถิ่น (local Love) และการส่งเสริมภูมิปัญญามาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และเข้าถึงโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ วธ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายวัฒนธรรมดำเนินงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีความโดดเด่นใน 3 มิติ คือ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน มาดำเนินกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีชุมชนคุณธรรม 22,540 ชุมชน นอกจากนี้ ที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการ บวร On Tour เพื่อพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยใช้พลังบวรในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นำวิถีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาสร้างแหล่งเรียนรู้ และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงนำภูมิปัญญามาผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนดุจญาติมิตร

“ปัจจุบันมีชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “บวร On Tour” 82 ชุมชน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 6 ชุมชน และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดๆ ละ 1 ชุมชน อาทิ ชุมชนย่านกะดีจีน กรุงเทพฯ ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล จ.เชียงใหม่ และชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น และจะขยายผลเพิ่มเป็น 1,000 ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยคาดว่าจะสร้างรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,800,000 บาทต่อชุมชน/ต่อปี” นายอิทธิพล กล่าว ทั้งเสริมอีกว่า การขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยการผนึกกำลังอย่างเข้มแข็งของพลังบวรในพื้นที่ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้เกิดคนดี สังคมดี อยู่ดี มีสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไม่น้อยกว่า 1,800 ล้านบาทต่อปี

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance