วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 8/2563
พลเอกประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา ร่างตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดที่ครบวาระ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ รวมถึงการขออนุมัติใช้เงินสะสมฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรและการประเมินตนเองของคณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563พลเอกประวิตร กล่าวอีกว่า ตามที่ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ และมีข้อสังเกตในเรื่องต่าง ๆ ขอให้นำไปพิจารณาดำเนินการ และติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ต้องขอชื่นชมและขอบคุณทุกฝ่าย ในการทำงานที่ผ่านมาการประชุมในวันนี้ มีเรื่องเน้นย้ำ ในเรื่อง การฝึกซ้อมของนักกีฬาเพื่อเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ขอให้พิจารณาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ส่วนการดำเนินการฝึกซ้อมขอให้ปฎิบัติภายใต้ข้อกำหนดตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด. รวมทั้ง ในเรื่องการคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ ขอให้คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกนักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้ชัดเจน โปร่งใส ภายใต้สถิติ การแข่งขันกีฬาที่ ทำได้อย่างจำกัด ในสถานการณ์ไวรัสที่เกิดขึ้น
และในส่วนการประเมินผลในประเด็นบทบาทของคณะกรรมการ ที่มีต่อภารกิจของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แก่ การได้รับมอบหมายในการจัดการแข่งขันกีฬา เอเชียน อินดอร์ มาเชี่ยล อาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ในปีหน้า ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นการกำกับ ติดตามงานของคณะกรรมการ จึงขอมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะ รองประธานกรรมการ ได้นำคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง ไปตรวจติดตามการเตรียมการในด้านต่างๆ ของส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย