นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4/2563 ที่ผ่านมา ว่า การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งจากการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการค้ามนุษย์ หรือ Trafficking in Persons Report ประจำปี 2563 (TIP Report 2020) ของสหรัฐอเมริกาโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแนะสำคัญในรายงาน TIP Report ประจำปี 2563 ทั้งด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ด้านคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และด้านป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ จำนวน 16 ข้อ ด้วยกันโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินงานทั้ง 3 ด้าน และปิดจุดอ่อนที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาการการค้ามนุษย์เพื่อรักษาระดับของประเทศไทย และยกระดับให้ดีขึ้นในปีต่อไป ทั้งนี้ เชื่อว่าจะสามารถจัดการปัญหาดังกล่าว จนประเทศไทยสามารถขยับจากเทียร์ 2 ขึ้นไปสู่เทียร์ 1 ได้สำเร็จ