บางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามมาตรการคลายล็อกเฟส 5 ที่วางไว้ เตือนให้ปรับปรุงแก้ไข หากยังฝ่าฝืนเจอปิด พร้อมกำชับเขตพื้นที่ตรวจตราใกล้ชิด-ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.63 เวลา 22.00 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกทม.ลงพื้นที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานประกอบการ ณ โคโควอล์ค (Co-Co Walk) เขตราชเทวี เนื่องด้วยตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กำหนดให้ผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 5 โดยในส่วนของสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด จนถึง 24.00 น. ของวันเดียวกัน และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ทั้งนี้ ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบได้มีการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแบ่งทีมลงพื้นที่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมในบริเวณดังกล่าว โดยอาศัยหลักการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รองปลัดกทม. ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ การสแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ ลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาต์ การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการดำรงชีวิดรูปแบบใหม่ (New Normal) เพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ พบว่าผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และข้อแนะนำในการปฏิบัติอย่างเข้มงวด โดยกำชับให้ปรับปรุงให้เรียบร้อย หากยังฝ่าฝืน เจ้าพนักงานจะพิจารณาบทลงโทษตามมาตราการ โดยอาจพิจารณาให้ปิดเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงในทันที นอกจากนี้ ได้กำชับให้สำนักงานเขตราชเทวี จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กวดขันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างต่อเนื่อง