พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนางานด้านรุกขกรรม กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 โดยกทม.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนางานด้านรุกขกรรม กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานด้านรุกขกรรมของกรุงเทพมหานคร สำหรับแนวทางการดำเนินการ 1. ให้ทุกสำนักงานเขต แต่งตั้ง “ผู้เชี่ยวชาญในการตัดแต่งต้นไม้” เขตละ 1 คน โดยหากมีความจำเป็นต้องตัดโค่น หรือล้อมย้าย ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขต และต้องติดป้ายประชาสัมพันธ์ การล้อมย้ายหรือตัดต้นไม้ให้ประชาชนทราบก่อนดำเนินการอย่างน้อย 7 วัน

2 .แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่างข้อกำหนดการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม(กำหนดแล้วเสร็จต.ค. 63 )

ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่ากรุงเทพมหานคร ยังมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อยู่อีกกว่า 4,000 ไร่ ผู้ว่าฯกทม. จึงขอความร่วมมือเครือข่ายและคณะกรรมการชุดนี้ในการร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีลักษณะเป็นการปลูกไม้ยืนต้นร่วมกับผักสวนครัว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและสามารถเก็บพืชผักที่เติบโตไปจำหน่ายหรือบริโภคภายในครัวเรือนได้ หรืออาจเป็นลักษณะของการขอความร่วมมือภาคเอกชนในการร่วมปลูกต้นไม้ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะหารือในรายละเอียดต่อไป