ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท. (TATIC) ได้ทำการสำรวจข้อมูลคนไทยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1,208 ตัวอย่าง เพื่อให้ทราบพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงปี 2563

ซึ่ง ผลการสำรวจ มีดังนี้ 1.คนไทยยังมีความเชื่อมั่นสูงถึงระดับ 83.78% ต่อภาพรวมของภาวะการท่องเที่ยวภายในประเทศภายในปีนี้ โดยประมาณ 53.25% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ยังเตรียมการวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่บว ทั้งนี้เหตุผลหลักที่ยังไม่วางแผนเดินทาง เนื่องจากยังไม่มั่นใจต่อปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการเดินทางท่องเที่ยว 2.รูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ 83.69% จะเป็นการเดินทางข้ามจังหวัด ขณะที่อีก 16.31% จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัด เนื่องจาก ไม่มีเวลาว่างเพียงพอและยังไม่ค่อยมั่นใจต่อมาตรการความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนข้อขัดข้องจากมาตรการควบคุมการให้บริการต่างๆ ทำให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่

ส่วนข้อ 3.การเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณเฉลี่ย 13,081 บาท/ทริป โดยจะเดินทางเป็นกลุ่มเฉลี่ย 3.86 คน ส่วนใหญ่ 75.695 จะเดินทางแบบค้างคืน ทั้งนี้จะมีวันพำนักค้างเฉลี่ย 3.64 คืน 4.จุดหมายปลายทางยอดนิยม 5 อันดับแรก คือ เชียงใหม่ กาญจนบุรี กรุงเทพฯ กระบี่ และ ชลบุรี 5.พาหนะที่คาดว่าจะใช้ในการเดินทาง คือ รถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด 70.41% รองลงมาคือเครื่องบิน 9.41% และ การเช่ารถยนต์ 6.41%

ขณะที่ 6.กิจกรรมที่สนใจระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว คือ ถ่ายรูป 73.24% ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ 56.73% ไหว้พระ/ขอพร 47.59% ช้อปปิ้ง 46.18% และขับรถเที่ยว 44.95% 7.ความคิดเห็นในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 51.17% ของผู้ตอบ เห็นว่า ควรรอระยะเวลาที่เหมาะสม ขณะที่ 16.57% เห็นด้วย แต่ต้องมีเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการระวังการแพร่เชื้อที่เป็นมาตรฐานสากล