กรมบัญชีกลางกำชับส่วนราชการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ระบุเจ้าหน้าที่รัฐยักยอกเงินส่วนราชการ เกิดจากตัวบุคคลไม่ใช่ระบบ

น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการยักยอกเงินงบประมาณของส่วนราชการแห่งหนึ่ง โดยระบุว่ามีการขอเบิกผ่านระบบ GFMIS ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางไว้

“กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกเงินของส่วนราชการ ได้ดำเนินการภายใต้กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งการทุจริตยักยอกเงินงบประมาณแผ่นดินตามข่าวดังกล่าว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS แต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอเน้นย้ำให้ส่วนราชการทุกแห่งที่ใช้งานระบบ GFMIS ให้ความสำคัญกับการกำหนดสิทธิ์ในการบันทึก อนุมัติ และเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆตามที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ”

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานในระบบ GFMIS ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 98 ลงวันที่ 3 กันยายน 2547 ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้งานระบบ GFMIS และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ซึ่งการขอเบิกเงินจากคลัง การอนุมัติการจ่ายเงิน จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยสามารถศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.gfmis.go.th

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน