เมื่อวันที่ 24 ก.ค. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กรมประมง จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาไทย 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาชะโอน ปลาโพง และปลาบึก จำนวนทั้งสิ้น 38,500,000 ตัว ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เปิดโอกาสให้ชนิดพันธุ์ปลาไทยเหล่านี้ ได้เจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำในธรรมชาติและเกิดความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นในอดีต ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกองอาชีพประมงและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป และที่สำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในด้านประมง

โดยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กรมประมงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาไทยทั้ง 9 ชนิด จำนวน 1,000,000 ตัว ปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร ส่วนจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศนั้น จะมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดละ 500,000 ตัว ในโอกาสอันดีนี้ กรมประมงจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและรักษาสิ่งแวดล้อม แม่น้ำลำคลอง รวมถึงท้องทะเลให้สะอาดสวยงาม เพื่อให้ฟื้นคืนความสมบูรณ์ดังเดิม...อธิบดีกรมประมง กล่าว