วันนี้ (23 ก.ค.63) ที่สนามที่ว่าการอำเภอกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา นาายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอ ตลอดจนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีควบคู่กันไปด้วย

นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 22 - 31 กรกฏาคม 2563 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 9 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกยาง และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คลินิกเงินทุน คลินิกธงฟ้า คลินิกสุขภาพ รวมทั้งยังมีนิทรรศการวิชาการของหน่วยงานต่างๆ เช่น การจัดการศัตรูพืชทุเรียน โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 500 คน นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2563 อีกด้วย

Life IF