กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดหนองตาแต้ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกณณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ โดยโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป "การจัดกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยังช่วยส่งเสริมเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานสงเคราะห์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ได้รับการบำบัดรักษาโรคและควบคุมจำนวนที่เหมาะสม ทำให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์แบบยังยืนต่อไป"นายเฉลิมชัย กล่าว นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบสัญญาโค จากโครงการธนาคารโค-กระบือ (ธคก.) เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริให้แก่เกษตรกร มอบถุงยังชีพปศุสัตว์ (อาหารสัตว์) ให้แก่ผู้แทนประชาชนผู้รับบริการ และมอบอาหารผสม TMR ในโครงการนำร่องใช้ TMR ปราณบุรี-บางสะพาน อีกทั้งยังมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4 - 01 ให้แก่เกษตรกร และมอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามและพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยในอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่ผู้แทนชุมชนด้วย ด้านนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มีพื้นที่เป้าหมายทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี อำเภอเมือง อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย จำนวน 48 ตำบล 388 หมู่บ้าน คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 1,000 ราย จำนวนสัตว์เลี้ยงที่จะได้รับบริการไม่น้อยกว่า 4,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 100 นาย ซึ่งมาจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้ คำแนะนำ รวมถึงพิธีมอบสัญญายืมโค ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 69 ตัว ให้แก่เกษตรกรจำนวน 69 ราย และพิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 15 ตัว ให้แก่อาสาปศุสัตว์ จำนวน 3 ราย ด้วย