เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสุจิตรา ถีราวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และคณะตรวจประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา เข้าตรวจสหกรณ์ประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 9 หลัก ประจำปี 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา