วันนี้ (21 กรกฎาคม 2563)เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมี นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการ ณ วัดสุวรรณศาสดาราม เทศบาลตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ กรณีมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น น้ำท่วม ไฟป่า หรือลมพายุเป็นต้น ซึ่งผู้สูงอายุ คนพิการ มักจะเป็นคนสุดท้าย "ที่ติดอยู่ในบ้าน" และเป็นกลุ่มคนกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากชุมชนไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ จึงได้กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ และ เป็นการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ และเพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัครด้านคนพิการ และชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยได้จัดให้มีการสาธิตการฝึกและปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน และการซักซ้อมอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร่วมอบรมประกอบด้วย คนพิการ สตรีพิการ เด็กพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม