รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัทฯ และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) การบินไทยได้ลงนามในคำสั่ง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)ที่ 081/2563 เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 ก.ค.63 มีมดิอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหารดังนี้

1.นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี (DE) ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อการฟื้นฟูกิจการ (การแยกบัญชีการเงินของหน่วยธุรกิจ) สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-NS) โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม

2.นายชาย เอี่ยมศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัย และสิ่งแวดล้อมการบิน (D3) ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี (รักษาการ DE) อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่รักษาการ

3.นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล(DB) และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (รักษาการ A9) และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป (รักษาการ A1) ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อการฟื้นฟูกิจการ (สายทรัพยากรบุคคล) สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-SB) เพียงตำแหน่งเดียว โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม

4.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัทฯ และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล (รักษาการ DB) และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป (รักษาการ A1) โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่รักษาการ

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน