คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และ จ. สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ วัดอาน ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่การศึกษาดูงานโครงการเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่ที่ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ (Non-Commercial Area) จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนา ตลอดจนรับทราบความต้องการของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ซึ่งชุมชนได้มีโอกาสในการนำเสนอสินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชน โครงการเน็ตประชารัฐหรือโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมหลักของประเทศซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้ ทีโอที วางโครงข่าย ไฟเบอร์ออฟติก (Fttx) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ มีระยะทางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยาวถึง 109,467 กิโลเมตร สามารถเพิ่มการเข้าถึงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับประชาชนถึง 443,756 จุด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สร้างโอกาสให้กับภาคประชาชน ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและบริการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและ เท่าเทียมกัน โดยผู้ลงทะเบียนใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐแล้วกว่า 8.4 ล้านราย ทั่วประเทศ สำหรับพื้นที่ภาคกลางได้มีการขยายติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐ จำนวน 2,089 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านเน็ตประชารัฐในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี 297 หมู่บ้าน ข้อมูลพื้นฐานของตำบลบางใหญ่ มีจุดให้บริการ 6 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรกว่า 4,561 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรกว่า 70% โดย จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐที่มีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสะสมมาก สถานที่ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านหนองมู่ยี่ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตน้อย สถานที่ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านแหลม ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ในวันเดียวกันนี้ คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐในพื้นที่ บ้านหนองโขลง ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี มีหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ จำนวน 31 หมู่บ้าน การใช้ประโยชน์จากโครงข่าย เน็ตประชารัฐของประชาชนปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสะสมมาก สถานที่ตั้ง หมู่ 3 เก่าโพธิ์หลังเสือ ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ใช้เน็ตประชารัฐในการใช้งานกองทุนหมู่บ้าน และนำเสนอชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี การดูงานโครงการเน็ตประชารัฐใน จ.สุพรรณบุรี และ จ.สิงห์บุรี ของคณะกรรมาธิการฯ ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ความคิด และสะท้อนปัญหาต่างๆ รวมถึงการพบปะกับผู้นำชุมชน และประชาชนอย่างใกล้ชิด อันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในด้านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ทีโอที ให้ความสำคัญและร่วมมือกันพัฒนาการให้บริการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูล เพราะในยุคNew Normal ข้อมูลต้องมีความรวดเร็วและทันสมัยรองรับการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ ให้ไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์เต็มรูปแบบต่อไป