รายงาน: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพร ทั้งได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด องค์กรเครือข่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนก.ค.
ในส่วนของวธ. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นำเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ และที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือจดหมายเหตุ และหนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 มาจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ 1.การจัดแสดงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีระหว่างวันที่ 4 – 6 พ.ค. 2562 และพระราชพิธีเบื้องปลาย 2. พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาทรงมีคุณูปการแก่การศึกษาของชาติทุกระดับ 3. พระราชกรณียกิจด้านการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร 4. พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร ทรงทุ่มทำนุบำรุงกิจการงานเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 5.พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อธำรงไว้ซึ่งมรดกศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ 6.พระราชกรณียกิจด้านภาษาและวรรณศิลป์ ทรงสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานวรรณกรรมของชาติ 7.พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงเล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการบริการสาธารณสุขพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พระราชทานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 8.พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในกิจกรรมของศาสนาอื่นๆ 9.การ์ดลายพระหัตถ์พระราชทาน 10.พระราชปณิธานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 11.โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เปิดให้ประชาชนและสถาบันการศึกษาเข้าชมจนถึงสิ้นเดือนก.ค.นี้ ในวันและเวลาราชการ ที่อาคารวธ.

ขณะเดียวกันหน่วยงานในสังกัดยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กรมศิลปากรจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่โรงละครแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดแสดงของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนำศิลปินร่วมสมัยลงพื้นที่จัดแสดงผลงานเฉลิมพระเกียรติยังพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งยังมีการจัดทำหนังสือประมวลภาพการจัดกิจกรรมของประชาชนและทุกภาคส่วนทั้งในไทยและต่างประเทศเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่พัฒนาชุมชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในศาสนสถานของทุกศาสนา
พร้อมกันนี้ วธ.เชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อเหลือง ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล