วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค.2563นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง มอบหมายนายสมชาย ชุ่มเมืองเย็น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าดำเนินการจัดประชุมชี้แจงกรรมการชุมชนรับทราบ ถึงกระบวนการจัดทำ และทบทวนแผนพัฒนาชุมชน โดยให้ความรู้กระบวนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ/เรียนรู้การเขียนแผนพัฒนาชุมชนของตนเองให้ชุมชนมีแผนพัฒนาทั้ง 5 ด้านคือ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม/ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคม/ด้านอนามัย/ด้านจิตใจ โดยนำแผนไปประชาคมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม หาความต้องการร่วมกัน หาสาเหตุและมีแนวทางการแก้ไขปัญหา นำไปสู่การกิจกรรม เป้าหมาย แผนงานโครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และกองทุนต่างๆ ได้ ณ ศาลาการเปรียญ วัดสีกัน(พุทธสยาม) เขตดอนเมือง กทม.