สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนนักศึกษา บุคลากรของรัฐ และภาคเอกชนที่สนใจ เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เพื่ออุตสาหกรรมบริการด้วยเทคโนโลยี Mixed Reality” เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาหุ่นยนต์บริการ สำหรับพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการสร้างอาชีพใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยี Mixed reality โดยการอบรมแบ่งเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่

1.ระดับพื้นฐาน อบรมระหว่างวันที่ 13-30 สิงหาคม 2563 เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การใช้โปรแกรม Unity การเรียนรู้การทำ AR MR Virtual Button และการใช้โปรแกรม Arduino IDE สำหรับเชื่อมต่อบอร์ดคอนโทรเลอร์ 2.ระดับกลาง อบรมระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม 2563 เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การเขียนคำสั่งบังคับ Servo Motor ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk และระดับสูง อบรมระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การใช้ Unity ควบคุมบอร์ดคอนโทรเลอร์ ผ่าน AR เป็นต้น ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Technology AR , VR และระบบ ROS เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090 981 4177 หรือ LINE ID : @diri.rmutp และ aued2627