นายบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจสายการบิน โรงแรม ร้านค้า ชุมชน เป็นต้น ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมาก ดังนั้น ทาง ททท. ซึ่งเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020) เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ควบคู่กับการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้วยการต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำหรับโครงการ TAT GYM 2020 มุ่งผลักดันผู้ประกอบการการท่องเที่ยวรุ่นใหม่จากทั่วประเทศสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในโลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ มาบรรยายในหัวข้อสำคัญ อาทิ ทัศนคติของนักจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวหลังภาวะวิกฤต กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสาร การตลาดการท่องเที่ยวยุคดิจิทัลรวมถึงมีที่ปรึกษาทางธุรกิจดูแลตลอดระยะเวลาโครงการให้สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อยอดไอเดียได้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยเปิดรับสมัครบุคคลรุ่นใหม่ คัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ทีม ทีมละ 2 คน ซึ่งจะได้รับเงินทุนสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ทางโครงการฯ และพันธมิตร จะร่วมสนับสนุนรางวัลให้ 3 นวัตกรรมดีเด่นได้ต่อยอดต่อไป รวมมูลค่าของรางวัลมากกว่า 150,000 บาท ด้าน นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด กล่าวว่า ในวิกฤตินี้ แอร์เอเชีย พบว่า กลยุทธ์การวางแผนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบของ ESG คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการมีธรรมมาภิบาล ทำให้บริษัทสามารถจัดการความความเสี่ยง ปรับตัวและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงควรได้รับการติดอาวุธ โดยแอร์เอเชียจะเป็นส่วนหนึ่งร่วมวางแผนพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป ส่วน ผศ.ดร. ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากวิกฤติที่กำลังเผชิญ แต่ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ปรับตัวได้เร็วอีกเช่นกัน โดยคนในอุตสาหกรรมนี้จะต้องพัฒนาศักยภาพตลอดเวลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และขณะนี้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มรูปแบบในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ซึ่งการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีจะช่วยยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุระหว่าง 18-35 ปี มีจำนวนสมาชิกทีมละ 2 คน โดยต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 1 ปี อาทิ ผู้ประกอบการที่พัก สมาร์ทฟาร์ม ผู้ประกอบการ สมาชิกในกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวหรือพื้นที่ท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.tatgym.com ทั้งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการและรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ทาง www.tatgym.com และ Facebook page: TAT GYM