บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสนับสนุนบทบาทของสตรีนักวิทยาศาสตร์ไทยเป็นปีที่ 15 ประกาศเปิดรับสมัครนักวิจัยสตรีไทยเข้าร่วมชิงทุนโครงการ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เพื่อรับวิจัยทุนละ 250,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ (รวมไม่เกิน 5 ทุน) โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี เป็นเจ้าของผลงานวิจัยอิสระ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี และงานวิจัยดังกล่าวต้องอยู่ระหว่างดำเนินการ .. โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2560 สอบถามได้ที่ 02-684-3000, 02-684-1942 และ 02-684-3192 หรือที่ [email protected]