ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ พร้อม ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชระบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค.63 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ จาก ataco academy ประนอม แย้มเดช และทีมงานบริษัท เอ็น.พี.โรโบติกส์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การเขียนโปรแกรม การฝึกควบคุม การสั่งการ และซ่อมบำรุงแขนกลอุตสาหกรรม

  ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก เช่น บริษัทสยามโปรเพลท จำกัด, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, บริษัทคอมบัสชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ฯลฯ  ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ภายใต้ความร่วมมือ มทร พระนคร และ ATACO ACADEMY                            (บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด)