วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค.2563นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง แสดงความยินดีกับร้อยตรีเสรี - นางประจวบ นิลสังข์ ประธานชุมชนปิ่นเจริญ 2 เขตดอนเมือง ในโอกาสเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น กรุงเทพมหานครประจําปี 2563 จากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้คัดเลือกครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม