มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแจ้ง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี "รอบพิเศษ" สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ใน 8 คณะได้แก่ 1.คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 3.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

5.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล 6.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 7.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ 8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ทั้งนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่สนใจต้องไม่ใช่นักเรียนที่ยืนยันสิทธิในมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งมาแล้ว โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กรกฎาคม 2563 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6636 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rmutp.ac.th