วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) ณ ห้องรับรองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน (ศอ.จอส.) ภาค 4 นำโดย พ.อ.อนุสรณ์ โออุไร รองเลขานุการฯ ศอ.จอส.พระราชทารน ภาค 4 เข้าพบนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ จชต. เนื่องจากมองว่า บทบาทหน้าที่การดำเนินงานของศอ.บต. สอดคล้องกับภารกิจของจิตอาสา คือ การประสานการพัฒนาพื้นที่ เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์

พ.อ.อนุสรณ์ โออุไร รองเลขานุการฯ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 เผยว่า การดำเนินงานจิตอาสา มิใช่เพียงการเก็บขยะ ทำฝายกั้นน้ำ หรืออื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศเท่านั้น แต่เป็นการดำเนินโครงการจิตอาสาที่เกิดผลอย่างยั่งยืน โดยการประสานการพัฒนาและลงมือทำ เสมือนภารกิจของ ศอ.บต. จึงมองว่า ควรทำงานเป็นทีมเดียวกันเพื่อยกระดับและพัฒนาพื้นที่ด้วยโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความผาสุกอย่างยั่งยืน

ด้านนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์จิตอาสา ศอ.บต. โดยมีเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นหัวหน้าศูนย์ เพื่อกำกับติดตาม และดูแลงานและโครงการจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งมองว่า เป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยศูนย์จิตอาสา ศอ.บต. แบ่งการทำงานเป็นส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ส่วนงานจิตอาสาอำนวยการ ส่วนฯพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นอยู่ของประชาชน ส่วนฯสร้างความจงรักภักดี ความสามัคคี และเยียวยา ส่วนฯโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเครือข่าย ส่วนฯสร้างเครือข่ายระดับชุมชน ส่วนฯของเจ้าหน้าที่รัฐ และส่วนฯสร้างการรับรู้และเข้าใจ ซึ่ง ศอ.บต. ยินดีร่วมเป็นเครือข่ายดำเนินงานโครงการจิตอาสา เพื่อสนองพระราชดำริและประโยชน์สุขของประชาชน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance