วันที่ 1 ก.ค. 2563 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ ประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี, ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์การดำเนินงานของโรงเรียนในการป้องกัน โควิด-19 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนกว่า 3,000 คน โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ที่มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา และโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ

โดยวันนี้เปิดเรียนวันแรก ทางโรงเรียนได้จัดระบบคัดกรองตามหลักสาธารณสุข ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ ด้วยเครื่องแสกนใบหน้า (Face Scan) และวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด รวมทั้งให้สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าพื้นที่ของโรงเรียน เบื้องต้นยังไม่มีการทำกิจกรรมหน้าเสาธง ส่วนการเรียนการสอน ให้สลับวันคู่วันคี่ ห้องละไม่เกิน 25 คน โดยอีกครึ่งห้องจะต้องเรียนอยู่ที่บ้าน ผ่านระบบออนไลน์ไปพร้อมกับนักเรียนในห้อง เพื่อลดความหนาแน่นภายในห้องเรียน ขณะที่โรงอาหารได้จัดให้เว้นระยะห่างของที่นั่ง มีฉากกั่น และให้เหลื่อมเวลาในการพักกลางวัน

ทั้งนี้หากพบนักเรียนมีไข้ขึ้นสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะประสานไปยัง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่มาตรวจสอบอาการและซักประวัติ อย่างไรก็ดีวันนี้จังหวัดราชบุรีได้จัดทีมเข้าตรวจความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 ที่โรงเรียนรวม 9 แห่งกระจายไปยังอำเภอต่างๆ ซึ่งนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และปลอดภัยจากโควิด-19

วันที่ 1 ก.ค. 2563 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ ประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี, ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์การดำเนินงานของโรงเรียนในการป้องกัน โควิด-19 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนกว่า 3,000 คน โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ที่มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา และโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ

โดยวันนี้เปิดเรียนวันแรก ทางโรงเรียนได้จัดระบบคัดกรองตามหลักสาธารณสุข ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ ด้วยเครื่องแสกนใบหน้า (Face Scan) และวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด รวมทั้งให้สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าพื้นที่ของโรงเรียน เบื้องต้นยังไม่มีการทำกิจกรรมหน้าเสาธง ส่วนการเรียนการสอน ให้สลับวันคู่วันคี่ ห้องละไม่เกิน 25 คน โดยอีกครึ่งห้องจะต้องเรียนอยู่ที่บ้าน ผ่านระบบออนไลน์ไปพร้อมกับนักเรียนในห้อง เพื่อลดความหนาแน่นภายในห้องเรียน ขณะที่โรงอาหารได้จัดให้เว้นระยะห่างของที่นั่ง มีฉากกั่น และให้เหลื่อมเวลาในการพักกลางวัน

ทั้งนี้หากพบนักเรียนมีไข้ขึ้นสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะประสานไปยัง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่มาตรวจสอบอาการและซักประวัติ อย่างไรก็ดีวันนี้จังหวัดราชบุรีได้จัดทีมเข้าตรวจความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 ที่โรงเรียนรวม 9 แห่งกระจายไปยังอำเภอต่างๆ ซึ่งนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และปลอดภัยจากโควิด-19