นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย ด้วยการขยายผลโครงการบริหารความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

พิพัฒน์ รัชกิจประการ

สำหรับ โครงการ SHA เป็นโครงการที่กระตุ้นให้สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงสถานประกอบการและธุรกิจให้สอดคล้องกับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน และคุณภาพแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการของตัวเองอีกด้วย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสร้างการรับรู้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนใช้สินค้าและบริการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างมั่นใจ

ยุทธศักดิ์ สุภสร

ด้าน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ SHA จำนวน 3,808 ราย และผ่านการประเมิน จำนวน 1,731 ราย ซึ่งตราสัญลักษณ์ SHA มีอายุ 2 ปี โดยแนวทางความร่วมมือหลักกับ กสทช. จะมุ่งเน้นการขยายผลในการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ SHA ร่วมกับผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายในการส่งข้อความสั้น (SMS Broadcasting) และ Travel Sim Card ณ ท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศไทยทุกแห่ง ส่งตรงไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยรจัดทำข้อความสั้น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และภาษาจีน

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์

ด้าน พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ทาง กสทช. มีความพร้อมในการร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถือเป็นมิติใหม่ในการฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศหลังสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทยคลี่คลาย ทั้งนี้ การส่งข้อความดังกล่าว เป็นการสื่อสารตรงจากภาครัฐไปยังนักท่องเที่ยวและประชาชนเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย