ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) เปิดเผยว่า ผลการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 (GLOBE Student Research Competition 2020) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลกในลักษณะวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ผลปรากฏว่าการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศคือ งานวิจัยเรื่อง การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่กับปริมาณความเข้มข้นของ PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสีท้องฟ้ากับปริมาณฝุ่น PM10 และ PM2.5 ในบรรยากาศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เงินรางวัล 20,000 บาท   รองชนะเลิศอันดับที่ 2 งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวนลูกน้ำยุงกับคุณภาพน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงบริเวณโรงเรียนบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ของโรงเรียนบ้านนาเกลือ จังหวัดตรัง เงินรางวัล 10,000 บาท 

รางวัลชมเชยมี 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท คือ งานวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพน้ำเบื้องต้น ชนิด และลักษณะของไมโครพลาสติกที่พบในแม่น้ำวังช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครลำปาง และศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุกรอง จากธรรมชาติในการกรองไมโครพลาสติก ออกจากน้ำทิ้งเครื่องซักผ้า  โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จ.ลำปาง  และงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณปมรากถั่ว กับค่า NPK ของดินในแปลงปลูกถั่วลิสงและปริมาณผลผลิตจากไร่ถั่วลิสง จากบ้านดอนสวรรค์ กับบ้านโนนสิมมา อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ของโรงเรียนเทศบาล 5  สีหรักษ์วิทยา จังหวัดอุดรธานี

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ คือ งานวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยทางกายภาพในการปรับพฤติกรรมการเป็นศัตรูพืชของปูนาสายพันธุ์ Somanniathelpusa Germaini ในระบบนิเวศนาข้าว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานวิจัยเรื่อง นิเวศวิทยาของลูกน้ำยุงในพื้นที่ที่แตกต่างกันบริเวณหาดราชมงคล จังหวัดตรัง  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของปากใบและขนาดปากใบกับความสามารถในการลดปริมาณฝุ่นละอองPM 2.5 ของพืชซีเอเอ็ม  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เงินรางวัล 10,000 บาท

สำหรับ รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท คืองานวิจัยเรื่องการศึกษาผลของการใช้เทคนิคการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ (seed priming) ด้วยน้ำต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพในระยะต้นกล้า โดยวิธีหว่านข้าวแห้ง จากการหยอดเมล็ดพันธุ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น และ งานวิจัยเรื่องถาดเพาะแบบครบวงจร (Smart Tray) โรงเรียนดอนจานวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์  

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศคือ งานวิจัยเรื่อง ศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการแตกยอดของผักพื้นบ้านเพื่อการประยุกต์ใช้  โรงเรียนดอนจานวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์    เงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานวิจัยเรื่องการศึกษาชนิดและจำนวนของลูกน้ำยุงในฤดูร้อนและฤดูฝนบริเวณสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวหาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์       จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 งานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองในอากาศกับปัจจัยสภาพอากาศและชนิดสิ่งปกคลุมดิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เงินรางวัล 10,000 บาท

ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท คืองานวิจัยเรื่อง ศึกษาอิทธิพลของสารสกัดจากดินที่ได้จากรังร้างของแมลงที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันแมลงและโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียในพืช โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี และงานวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบของน้ำทิ้งจากนาข้าวต่อคุณภาพน้ำและสัตว์น้ำในบึงกระจับใหญ่  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท

 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ระดับประถมศึกษา รางวัลดีเด่น งานวิจัยเรื่องการสำรวจชนิดของสัตว์น้ำและคุณภาพน้ำบริเวณลำธารบ้านเขาพลุ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โรงเรียนบ้านบางสัก จ.ตรัง เงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลชมเชย งานวิจัยเรื่อง ความหนาแน่นของประชากรปูก้ามดาบเพศผู้และเพศเมียบริเวณโรงเรียนบ้านมดตะนอย จ. ตรัง รางวัล 3,000 บาท

             รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลดีเด่นงานวิจัยเรื่องศึกษาคุณภาพน้ำฝนและลักษณะของไมโครพลาสติกในน้ำฝน บริเวณพื้นที่จังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง เงินรางวัล 5,000 บาท  รางวัลชมเชย งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำต่อความชุกชุมของลูกน้ำยุงในพื้นที่โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา  ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา จ.พัทลุง เงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลดีเด่น งานวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของถ่านไบโอชาร์จากขยะชีวมวลชนิดต่าง ๆ  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เงินรางวัล 5,000 บาทรางวัลชมเชยคืองานวิจัยเรื่องการแพร่กระจายของไมโคร พลาสติกบริเวณกองขยะปากน้ำจังหวัดระนอง สู่ทะเล โรงเรียนสตรีระนอง จ.ระนอง เงินรางวัล 3,000 บาท

 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ขวัญใจมหาชน รางวัลขวัญใจมหาชน คืองานวิจัยเรื่องการศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน้ำทะเลเเละในกระเพาะปลา บริเวณอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เงินรางวัล 5,000 บาท

รายละเอียด :http://globethailand.ipst.ac.th/news_detail.php?nv=107