เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนอุตรกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เด็กนักเรียนทุกคนต้องวัดไข้ ล้างมือ และลงชื่อ ก่อนเข้าโรงเรียน ขณะที่ผู้ปกครองรับ-ส่งได้เฉพาะหน้าโรงเรียน

อมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 ซึ่งโรงเรียนทั่วประเทศเปิดเทอมวันแรก โดยบรรยากาศที่โรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่ มีการจัดระเบียบรับ-ส่งเด็กนักเรียน ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้ ล้างมือ ลงชื่อก่อนเข้าโรงเรียน เน้นมาตรการเว้นระยะห่าง ลดจำนวนนักเรียนครึ่งหนึ่ง และงดเข้าแถวหน้าเสาธง ยกเว้นนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อให้ครูพาส่งเข้าชั้นเรียน โดยอนุญาตผู้ปกครองรับและส่งเด็กได้ที่หน้าโรงเรียนเท่านั้น

ในขณะที่เด็กชายแสงอรุณ ยูโส๊ะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่โรงเรียนเปิดเทอม หลังจากปิดเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดไปนานมาก โรงเรียนเปิดทำให้ได้กลับมาเรียนหนังสือ ได้เจอเพื่อน ได้คุยกับเพื่อน ๆ

ทั้งนี้ โรงเรียนอุตรกิจ ได้มีการวางแผนตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ทั้ง 6 มาตรการไว้เป็นอย่างดี ได้แก่ การมีมาตรการคัดกรอง เช่น การวัดไข้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทุกคนก่อนเข้าสู่โรงเรียน ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ การเว้นระยะห่างในห้องเรียนตามหลัก Social Distancing เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน ลดความแออัด โดยไม่จัดกิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของนักเรียน จัดอาหารกลางวันใส่กล่องข้าวห่อให้นักเรียนทานในห้องเรียนเพื่อลดความแออัด ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่มนักเรียน โดยการแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม สัปดาห์แรกเปิดสอนนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที 1 , 3 และ 5 และสัปดาห์ที่ 2 เปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 6