อำเภอเมืองตรัง เดินหน้าประชุมประชาคมตำบล ตาม "โครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด" มุ่งสู่เป้าหมาย "สังคมไทย ปลอดภัยจากยาเสพติด"

นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง จ.ตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ อำเภอเมืองตรังได้มอบหมายให้นายมานิตย์ ท่าจีน ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการตำบล ประชุมประชาคมตำบลตาม "โครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด" โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. และคณะกรรมการหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ณ วัดนานอน หมู่ที่ 4 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นายสราวุฒิ เปิดเผยต่อไปว่า ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อน "โครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด" ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย "สังคมไทย ปลอดภัยจากยาเสพติด" ด้วยการทำให้เกิด "ตำบลปลอดภัยจากยาเสพติด" โดยอาจบูรณาการกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนตาม "แผนตำบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด" ของกรมการปกครอง ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนในหมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง

“โดยมีภารกิจในการสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยง และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แยกแยะ และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา เสนอความต้องการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบล ดำเนินการแจ้งเบาะแส ข่าวสารผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยาเสพติด การค้นหา ชักจูงและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและติดตามช่วยเหลือ ดูแล สร้างอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคทุกส่วน ได้แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ หมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในการแก้ไชปัญหายาเสพติด” นายสราวุฒิ กล่าว