ตรัง เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ New Normalโดยให้กลไกการบริหารระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบและถือปฏิบัติ

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง เดินหน้าสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจในระยะผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ New Normal โดยให้กลไกการบริหารระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบและถือปฏิบัติ

นายลือชัย เปิดเผยต่อไปว่า ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหะสถานหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนแออัด รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือไปในสถานที่ที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ถือหลักการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างอย่างน้อย 1 เมตร

“หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกัน ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรม โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสก่อน และหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน นอกจากนี้ ขอให้ใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เมื่อไปยังสถานที่ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์การสอบสวนโรคย้อนหลัง ด้วย” นายลือชัย กล่าว.