เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประกาศ 3 ฉบับ ข้อกำหนด 2 ฉบับ และคำสั่ง 2 ฉบับ รวมทั้งหมด จำนวน 7 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามอำนาจของ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ไป ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ออกไปอีก 1 เดือน จนถึง 31 ก.ค. 2563 รวมทั้งการระบุรายละเอียดมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 5 ในกลุ่มกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ให้กลับมาเปิดบริการได้วันที่ 1 ก.ค.นี้เป็นต้นไป ดังนี้

1. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3)
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0027.PDF

2. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0029.PDF

3. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0030.PDF

4. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 11)
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0031.PDF

5. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 12)
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0035.PDF

6.คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ 6/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5)
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0037.PDF

7. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0038.PDF