เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และหัวหน้าส่วนการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก

ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการเปิดสถานศึกษาตาม 6 มาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1) มาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย และ 6) ลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงอาหาร และติดตามการจัดทำอ่างล้างมือบริเวณหน้าโรงเรียนและในโรงเรียนตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายอำนาจกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีวันนี้ พบว่าแต่ละโรงเรียนสามารถเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนได้เป็นอย่างดี มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ อ่างล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ จัดไว้ที่บริเวณหน้าโรงเรียนและในโรงเรียน พร้อมปฏิบัติตามหลัก 6 มาตรการของกรมอนามัยเป็นอย่างดี ส่วนการจัดห้องเรียนก็จัดไม่เกิน 25 คนต่อห้อง และมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

“โดยภาพรวมของทั้งประเทศนั้น มีโรงเรียนที่สามารถเปิดเรียนได้ 29,147 โรง แบ่งเป็นจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (onsite) 23,833 โรง และจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (onsite+online) 5,814 โรง ในส่วนที่ผู้ปกครองมีความกังวลใจในการส่งบุตรหลานมาเรียนก็ได้ให้โรงเรียนทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัดแล้ว” เลขาฯกพฐ.กล่าว

ทั้งนี้ โดยสรุปภาพรวมการประเมินความพร้อมและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 10 นั้น สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 220 โรงเรียน ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในระดับสีเขียว 188 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.45 ระดับสีเหลือง 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.55 และไม่มีผลประเมินในระดับสีแดง มีการจัดการเรียนการสอนใน 2 รูปแบบ คือ จัดการเรียนการสอนแบบปกติร้อยละ 90.91 และจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานร้อยละ 9.09 และมีอ่างล้างมือในโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 2,421 อ่าง

.
ขณะที่กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 2,137 โรงเรียน ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในระดับสีเขียว 1,998 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.50 ระดับสีเหลือง 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และไม่มีโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับสีแดง มีการจัดการเรียนการสอนใน 2 รูปแบบ คือ จัดการเรียนการสอนแบบปกติร้อยละ 88.07 และจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานร้อยละ 11.93