กธจ.อยุธยา ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องการปล่อยกุ้งก้ามกราม 1 ล้านตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและก่อให้เกิดรายได้ต่อพี่น้องประชาชน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่วัดตลาดเกรียบ ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานปล่อยกุ้งก้ามกรามจำนวน 1 ล้านตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ เพื่อรักษาสมดุลของผลผลิตกุ้งก้ามกรามในธรรมชาติ และให้กุ้งก้ามกรามมีเพียงพอต่อการประกอบอาชีพของชาวประมง การบริโภคในครัวเรือน และการบริโภคของนักท่องเที่ยว โดยมี นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามและสอดส่องการปล่อยกุ้งก้ามกรามในครั้งนี้ด้วย

นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 และเป็นการลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการบริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร หรือการผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย งบประมาณ 5 ล้านบาท จำนวนกุ้ง 5 ล้านตัว ปล่อยลงสู่แม่น้ำรวม 5 ครั้ง ๆ ละ 1 ล้านตัว ซึ่งเป็นงบประมาณที่จังหวัดฯ จัดสรรให้สำนักงานประมงจังหวัดฯ ดำเนินการทุก 3-6 เดือนเป็นประจำทุกปี และจากการติดตามดังกล่าว คณะธรรมาภิบาลจังหวัดฯ ได้มีข้อเสนอร่วมกัน ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 พระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร ขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งเพิ่มเติม เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนที่เข้มแข็งนำไปต่อยอด พร้อมปล่อยลงสู่แม่น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ต้องไปซื้อกุ้งจากจังหวัดอื่นๆ ซึ่งมีจุดประสงค์ให้คนในท้องถิ่น ชุมชน มีรายได้ และมีโอกาสบริโภคกุ้งอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบริโภคกุ้ง