ที่ห้องประชุมสีเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ดร.สถิรพร นาคสุข นายก อบจ.ยโสธร เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบเดือนมิถุนายน 2563 และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 7 ราย ระกอบด้วย 1. นางสาวสมร ดลสุข ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สินโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.สุรินทร์ 2. นายระแวง บุญทศ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.ชัยภูมิ 3. นายสมชาย เนินทราย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อำนาจเจริญ 4. นายสมประสงค์ จันทะพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส สังกัดกองช่าง โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง อบจ.ร้อยเอ็ด 5. นายวีรชาติ ตรีวิเศษ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สังกัดสำนักปลัดฯ โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สำนักปลัด อบจ.บุรีรัมย์ 6. นางจีรนันท์ ตรีวิเศษ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สังกัดกองแผนและงบประมาณ โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.ยโสธร และ 7. นางชื่นจิตร หมู่สูงเนิน ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงเรียนกีฬา อบจ.ยโสธร ไปรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม