วันที่ 30 มิ.ย.63 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 ครอบครัวละ2000บาท ให้กับ 1,000 ครอบครัว แรกรวม 5 ชุมชน. โดยมีพระครูศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร คณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำพิธีมอบในครั้งนี้

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล กล่าวว่า การจ่ายเงินเยียวยานี้ใช้หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยอนุโลมให้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครอบครัว โดยคัดเลือกบุคคลที่ไม่เคยได้รับการเยียวยา 5,000 บาทและกลุ่มที่เป็นเกษตรกร ซึ่งจะเป็นการใช้จ่ายหมุนเวียนในชุมชนกระตุ้นการใช้จ่ายในครัวเรือนร้านขายของชำตลาดสดใกล้บ้านและเป็นค่าน้ำน้ำมันหรือจ่ายหนี้สินได้