มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้- 8 ก.ค.63 ซึ่งในระดับ ปวช. เปิดรับ 7 คณะ 365 คน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และระดับ ปวส. เปิดรับ 3 คณะ จำนวน 340 คน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 กรกฎาคม และเปิดเรียนในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้

ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.rmutp.ac.th สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 0-2665-3777 ต่อ 6636 และ 6407