ก.วัฒนธรรมเข้มร้านเกม อินเตอร์เน็ต คาราโอเกะ แหกฎมาตรการ แจ้งเตือน หยุดกิจการ จนถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า จากมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 อนุญาตเปิดกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยรวมถึงเปิดกิจการร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะด้วยนั้น ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้กำกับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะที่น่าห่วงคือ กิจการร้านเกมมีเด็กกและเยาวชนเข้าใช้บริการมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคได้ง่าย ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการด้วยแอพพิเคชันไทยชนะ กรณีที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือให้ลงชื่อผู้เข้าใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งตนในฐานะกรรมการของ ศบค. ได้ให้ข้อสังเกตว่าควรมีการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนตัวจริงด้วย เพื่อระบุตัวบุคคลที่ถูกต้องและสามารถติดตามได้ง่ายกรณีที่พบการระบาดของโรค
รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า เนื่องจากช่วงผ่อนคลายในเฟส 4 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีหลายท่านเห็นตรงกันว่า หลายกิจการมีความหละหลวมมาก ไม่มีการแสกนลงทะเบียนเข้าและออกสถานที่ต่างๆ ดังนั้นจึงอยากให้คงมาตรการที่เข้มข้นไม่ให้หย่อนยาน ขณะเดียวกันผู้ประกอบกิจการต้องจัดพื้นที่เว้นระยะห่าง มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดสถานที่บ่อยๆ อย่างไรก็ตาม ตนได้มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศประสานงานฝ่ายปกครองและความมั่นคงไปออกตรวจให้ถี่และต่อเนื่อง หากพบว่ากิจการร้านใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ให้มีการแจ้งเตือน หยุดกิจการ จนถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต